DIMITAR

SEARCH PROGRAMMES & INSTITUTIONS

Универзитетот во Марибор како втор најголем универзитет во Словенија нуди квалитетно образование на млади кадри кои подоцна се спремни да конкурираат на националниот и меѓународниот пазар на труд. Лично се одлучив за него затоа што претставува интернационален универзитет кој е отворен за сите странски студенти, без разлика на нивното идео¬лошко, политич¬ко, етничко, културно и социјално потекло.

Димитар Ивановски

Share:    [recaptcha]